Automatický závlahový systém

 

Výhody automatického systému

Automatické závlahové systémy jsou takové systémy, u kterých je celý režim řízen automaticky, bez ovlivňování člověkem.

V porovnání s manuální závlahou má automatický závlahový sytém mnoho výhod:

 •     snížení vlivu lidského faktoru
 •     výrazná úspora času
 •     úspora vody
 •     možnost závlahy v nočních hodinách
 •     vyšší rovnoměrnost a využitelnost závlahy
 •     odpadá opakovaná instalace a reinstalace systému

Automatický závlahový systém zajišťuje především úsporné, ekonomické a efektivní zavlažování. V případě závlahy v nočních a ranních hodinách dochází ke značnému omezení ztrát vody vlivem menšího výparu, ovlivnění větrem atd. Také teplota vody bývá v noci blízká teplotě zavlažovaného povrchu, což trávníkům a ostatním plodinám prospívá, protože nezažívají teplotní šok. Efektivitu automatického závlahového systému doplňují čidla srážek nebo větru, která v případě dostatku přirozených srážek či silného větru celý systém dočasně odpojí z provozu.

Uplatnění na všech travnatých plochách

Automatické závlahové systémy se mohou velmi lišit svojí velikostí. Nejmenší systémy mohou být navrženy pro jediný květináč, opakem jsou centrálně řízené celky městské zeleně nebo golfová hřiště.

Největší podíl na trhu automatických závlahových systémů tvoří závlaha zahrad rodinných domů, dále pak sportovních ploch a veřejných parků a prostranství, menší díl patří závlaze skleníků, pěsteben a školek.

Prvky systému

Všechny automatické závlahové systémy jsou však složeny ze stejných částí:

 •     zdroj vody,– který je nejdůležitější a specifickou součástí

a dalších standardních částí závlahového systému:

 •     filtrace
 •     hlavního trubního řadu a sekčních rozvodů
 •     elektroventilů a ventilových šachet
 •     trubních spojek
 •     postřikovačů nebo jiných zařízení na distribuci vody
 •     ovládací jednotky a elektroinstalačních vedení
 •     dešťového čidla

Zdroj vody

Zdrojem vody pro automatický závlahový systém může být

 •     vodovodní řad
 •     povrchová voda
 •     podzemní voda
 •     dešťová voda
 •     kombinace výše uvedených možností

Vodovod
Voda z vodovodního řadu je investičně nejdostupnějším zdrojem a je často využívána pro menší závlahové systémy (zahrady rodinných domů, menší parky). Výhodou je čistota vody a většinou dostatečný tlak pro provoz závlahového systému, nevýhodou pak jsou provozní náklady. I při instalaci podružného vodoměru (platí se jen vodné), není částka za spotřebovanou vodu zanedbatelná.

Rybník, řeka, potok

Použití povrchové vody z řek, potoků nebo rybníků je spojeno s problémy velkého znečištění. Z tohoto důvodu je tato voda většinou používána pouze pro rozsáhlé závlahové systémy (parky, sportovní plochy) s vysokými nároky na spotřebu vody. Její použití je spojeno s potřebou instalace vhodného (často poměrně nákladného) filtračního zařízení, které zajistí požadovanou kvalitu vody.

Studna, vrt

Podzemní voda je - a se vzrůstající cenou za vodné také bude - nejčastěji využívaným zdrojem pro automatické zavlažování. Rozeznáváme dva základní typy studní, studnu vrtanou a studnu kopanou. Problémem může někdy být chemické složení vody. Příliš vysoké koncentrace některých ve vodě obsažených látek mohou škodit závlahovému zařízení nebo trávníku. Pokud nemá pramen ve studni požadovanou vydatnost, je nutné vodu průběžně odčerpávat a shromažďovat ji v akumulačních jímkách. Během závlahového cyklu je pak zapotřebí odčerpat vodu jiným, silnějším čerpadlem do závlahového systému s tlakem a průtokem, optimálně odpovídajícím navrženému závlahovému systému.

Dešťová voda

Dešťová voda se zdá být na první pohled jako nejlevnější zdroj. Jedná se však o zdroj velmi problémový. Dešťové vody není nikdy dostatečné množství k použití v delším časovém období. Dešťová jímka, ve které je voda shromažďována, se musí velmi často doplňovat z jiného zdroje. Návratnost investice do jímky z důvodu zadržovaní vody pro závlahu je i při neustále rostoucích cenách pitné vody v nedohlednu. Pokud máte zájem o přesné vyčíslení návratnosti nákladů do jímky, kontaktujte nás.

Kombinace zdrojů

Často se nabízí kombinace více zdrojů. Vydatnost studny někdy nemusí stačit pro účel závlahy. Voda ze studny však může být čerpána do akumulační nádrže a doplňována vodou z vodovodu.

Všechny možné zdroje vody lze kombinovat. Není ale možné, napojit závlahový systém přímo na vodovodní řad a současně na jiný zdroj. Voda z vodovodu musí být vždy oddělena od ostatních zdrojů volným výtokem do akumulační nádrže.

O dalších částech závlahového systému se dozvíte více zde.